Siberian Meadow Bunting

Emberiza cioidesEmberiza cioides

Passeriformes: Emberizidae (buntings)
Emberiza cioides = Siberian Meadow Bunting (hoojiro)