European Wigeon = hidori-gamo
Tsuri-gawa River in Munakata
edit_wigeon_01b

edit_wigeon_02b

edit_wigeon_03b